Gemeente koopt locatie Van Speykstraat aan

1. Een bedrag van € 53.575 te onttrekken aan de reserve woon- en leefbaarheidsplannen ter dekking van het tekort voor de aankoop, sanering van de machinefabriek en herontwikkeling van locatie aan de van der Speykstraat 2 te Roodeschool.
2. En uitvoeringskrediet van € 332.150,- beschikbaar te stellen ter uitvoering van het gehele project met als dekking: het onder (1) genoemde bedrag van € 53.575, de (aan te vragen)
subsidies bij provincie en NCG, de bijdrage in sanering van de huidige eigenaar, alsmede de geraamde verkoopopbrengsten van kavels.
3. Met het project kan tot uitvoering worden overgegaan als volledige dekking door middel van de subsidies tot stand is gekomen.
4. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 12 oktober 2017.