Voorontwerp bestemmingsplan Van Speykstraat en Hooilandseweg te Roodeschool

Dorpsbelangen Roodeschool is blij en ingenomen met de ontwikkelingen in het dorp. Er komen vijf bouwkavels voor vrijstaande woningen, in het centrum van het dorp. Met deze inbreiding worden lege plekken opgevuld. Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat er nieuwbouw mogelijk is in het dorp, temeer over een jaar een groter aantal woningen zullen worden afgebroken voor het nieuwe kindcentrum aan de Zr. Kortestraat.

Vanaf 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 ligt het voorontwerp bestemmingsplan bestemmingsplan Van Speykstraat en Hooilandseweg te Roodeschool voor iedereen ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis te Winsum. U kunt het plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

In Roodeschool is het landbouwmechanisatiebedrijf Oosterhof verplaatst naar de Hooilandseweg 145. Tevens is aan de Van Speykstraat een bedrijfspand gesloopt. Door de verplaatsing is het voornemen ontstaan om op deze locatie een vijftal woningen te realiseren. Om dit mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Gedurende de periode dat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen op het plan reageren. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. U kunt ook mailen naar gemeente@hethogeland.nl
Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief of in uw e- mail bij onderwerp: ‘inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Roodeschool van Speykstraat-Hooilandseweg’.
Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met Bart Moes van het team ruimtelijke ordening-beleid, telefoon 088 – 345 8888.

In verband met de Corona-maatregelen wordt dringend geadviseerd het bestemmingsplan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de website van Gemeente Het Hogeland. Een bezoek aan het gemeentehuis in Winsum om het bestemmingsplan in te zien is weliswaar mogelijk, maar wordt gezien de Corona-maatregelen als minder gewenst beschouwd.